Risto Volasen kotisivu

Blogi

 

 

 

 

 

 

 

Yleisradio pyysi vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Ketkä ovat mielestänne Suomen kolme merkittävintä elossa olevaa ja vaikuttavaa ajattelijaa? (tärkeysjärjestyksessä 1., 2. ja 3.)

2. Miksi mielestänne nämä henkilöt ovat Suomen merkittävimpiä ajattelijoita?

3. Voidaanko nimenne julkistaa kyselyä käsittelevän Ylen jutun yhteydessä?

Seuraavassa vastaukseni:

1. Merkittävimmät elossa olevat ja vaikuttavat ajattelijat.

1. Akateemikko Ilkka Niiniluoto

2. Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos

3. Erikoislähettiläs Heikki Talvitie

2. Perustelut

Suomi syntyi ja kehittyi kansallisena, humanistisena ja kristillisenä kansansivistyshankkeena. Viime sotien jälkeen valistuksen tieteellinen ihmiskuva ja taloudellinen liberalismi ovat paljolti syrjäyttäneet sen yhteiskunnan instituutioissa.

Akateemikko Ilkka Niiniluoto on tämän muutoksen johtava henkilö luonnonteellisen katsomuksen osalta.

Taloudellisen liberalismin johtava henkilö on hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, joka nuorena edisti myös yhä vaikuttavaa marxilaisuutta, mutta irrottautui siitä oman ajattelunsa voimin.

Erikoissuurlähettiläs Heikki Talvitie on luonnollisessa kielessä ja kansalaismielipiteessä jatkuvasti elinvoimaisen kansalliseen sivistykseen kuuluvan ulkopolitiikan historiallisen realismin johtava edustaja.

Ilkka Niiniluoto

Akateemikko Ilkka Niiniluoto on kansainvälisesti merkittävä tutkija, joka siirtyi matematiikasta ja fysiikasta teoreettiseen filosofiaan jatkamaan kriittisenä realismina Eino Kailan analyyttisen filosofian perinnettä. Sen ydinajatuksena on todenmukaisen tiedon saavuttaminen ja täsmentyminen itseään korjaavan tieteellisen menetelmän avulla, mihin liittyy sivistysperinteisiin kuuluvien ei-tieteellisten käsitteiden kritiikki ja syrjäytyminen tai luonnontieteellisen tulkinnan antaminen niille, kuten itse sivistykselle.

Väiteltyään tohtoriksi vuonna 1974 Niiniluoto on toiminut Helsingin yliopiston apulaisprofessorina, teoreettisen filosofian professorina, humanistisen tiedekunnan dekaanina, vararehtorina, rehtorina ja kanslerina sekä lukuisissa keskeisissä filosofian ja tieteen luottamus- ja hallintotehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Näissä tehtävissä hän on merkittävästi edistänyt universaalin tieteellisen ihmis- ja maailmankuvan asemaa Suomessa.

Björn Wahlroos

Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos valmistui ylioppilaaksi vuonna 1971 ja osallistui marxilaiseen nuorisoliikkeeseen, mistä irrottautuminen ensimmäisten joukossa merkitsi tuon ajan oloissa omakohtaista ajattelua. Hän väitteli kauppatieteen tohtoriksi vuonna 1979 ja toimi sen jälkeen vuoteen 1985 Svenska Handelshögskolanin kansantaloustieteen professorina. Myös sen jälkeen hän on Suomen oloissa ainutlaatuisen vaikuttavalla tavalla argumentoinut monin eri medioiden kautta puhtaan markkinaliberalismin puolesta.

Ennen tuloaan Nordea Bank AB:n, Sampo Oyj:n ja UPM-Kymmenen hallituksen puheenjohtajaksi Wahlroos osoitti ajattelunsa vaikuttavuuden omakohtaisella, useiden yritysten ja kansantaloudentasoilla kaikissa Suomen kansantalouden murrosvaiheissa 1980 –luvun puolivälistä alkaen. Nykyisen EVA:n ja ETLAN: hallituksien jäsenyyden lisäksi hänen myös muissa yhteyksissä esittämänsä tilannearviot ja linjaukset vaikuttavat laajasti koko talouselämän suuntautumiseen.

Heikki Talvitie

 

Erikoislähettiläs Heikki Talvitie aloitti diplomaattiuransa ulkoministeriössä vuonna 1964. Sen merkittävimpiä vaiheita olivat suurlähettilään tehtävät Belgradissa, Moskovassa ja Tukholmassa sekä ulkoministeriön hallinnollisena alivaltiosihteerinä. Tämän ohella hänellä on ollut lukuisia mm. EU:n ja ETYJ:n kansainvälisen diplomatian eritystehtäviä. Itse työhön liittyvän asiantuntijan roolin lisäksi Talvitie on tutkinut kansainvälisen politiikan historiaa konkreettisena kohteena Ruotsin ja Venäjän suhteet.

 

Talvitien diplomaattisen käytännön ja tutkimustyön ydin on historiallinen realismi, jossa sopimuksiin perustuvat säännöt ja geopolitiikka vaikuttavat rinnakkain ja niiden joutuessa ristiriitaan geopolitiikka on tositilanteissa – valitettavasti – ensisijainen. Myös jäätyään eläkkeelle vuonna 2002 hän on vaikuttanut ulkopolitiikan asiantuntijana sekä ulkopolitiikkaan liittyvien yhteisöjen johdossa kuten Suomi-Venäjä seuran puheenjohtajana, Historian ystäväin hallituksen puheenjohtajana sekä Suomen Geopoliittisen Seuran varapuheenjohtajana. Hänen työnsä arvostusta osoittaa Tasavallan presidentin hänelle vuonna 2017 myöntämä erikoislähettilään arvo.

 

 

3. Voidaanko nimenne julkistaa?

Kyllä voidaan.

Mainittakoon, että samalla kun osaltani tunnistan arvostaen em. ajattelijoiden kansallisen vaikutuksen, olen omassa ajattelussani eri mieltä Ilkka Niiniluodon ja Björn Wahlroosin kanssa, mutta varsin lähellä Heikki Talvitien ajattelua.

 

 

JÄLKIKIRJOITUS 4.9. 2018

Kun viimeisessä vastuksessa viittaan omaan ajatteluu, sallittanee sen luonnehdinta.

”Von Wrightin avaamaan tien kulkemiseen on myös liittynyt tietty sivullisuus suhteessa suomalaisen lukeneiston valtavirtaan.”

 

 

4. syys, 2018