Risto Volasen kotisivu

Blogi

Ottaen huomioon asian merkityksen, esitän seuraavassa Valtioneuvoston viestintäosaston ilmatilan loukkausta koskevan tiedotteen analyysin. Viestintäyksikkö on pääministeri alainen ja toimii virkavastuulla. Jos jollakin on huomauttamista seuraavaan oikeellisuuteen pyydän esittämään sen. Tiedote poikkeaa jossain määrin edellisestä samaa asiaa koskevasta 2.6 tiedotteesta, jonka pääkohdat olivat seuravat.

 

”Pääministeri Jyrki Kataisen medialle 22.5.2014 antamat kommentit venäläisten ilma-alusten tekemiin Suomen ilmatilan loukkauksiin perustuivat valtioneuvoston tilannekeskuksen (VNTIKE) välittämiin ensitietoihin, jotka olivat puolustushallinnon sille lähettämiä.”

”Puolustusvoimien operaatiokeskuksen ja valtioneuvoston tilannekeskuksen välisessä kommunikaatiossa tapahtuneen väärinymmärryksen takia pääministerille sekä muulle valtiojohdolle välitettiin tieto, jossa todettiin, että yksi ilmatilaloukkaus ”tunnistettiin tunnistuslennolla”. Tämä jäi pääministerin käsitykseksi ilmatilaloukkausten tunnistustavasta, vaikka virheellinen tieto korjattiin valtiojohdolle myöhemmin.”

 

------------------------------ 

”Valtioneuvoston viestintäosasto

5.6.2014 11.43

Valtioneuvoston tilannekeskus antoi eduskunnan puolustusvaliokunnalle selvityksen valtiojohdon informoinnista Suomen ilmatilan loukkausten yhteydessä”

 

 

”Valtioneuvoston tilannekeskuksen edustajat olivat 5.6.2014 eduskunnan puolustusvaliokunnan kuultavana selvittääkseen valiokunnalle, miten ja millä tiedoilla valtioneuvoston tilannekeskus informoi Suomen valtiojohtoa ja turvallisuusasioista vastaavia virkamiehiä venäläisten ilma-alusten 20.5.2014 tekemistä Suomen ilmatilan loukkauksista.

 

 

Valtioneuvoston kanslian käsitys on, että valtioneuvoston tilannekeskus on toiminut kyseisiin tapahtumiin liittyviä viestejä valtiojohdolle ja turvallisuusasioista vastaaville virkamiehille välittäessään tilannekeskukselle asetettujen velvoitteiden, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.”

 

 

Kommentti. Tämä auttaa seuraavan analyysin tekemistä, koska ko. menettelytavat ovat tiedossa. Seuraavassa otetaan huomioon myös asiaan liittyvät turvallisuus- ja muut säädökset.

 

 

Tapahtumien kulun selvittämiseksi valtioneuvoston kanslia julkaisee poikkeuksellisesti myös tiedot ilmatilan loukkauksiin liittyvistä kellonajoista, jolloin valtioneuvoston tilannekeskus on ollut yhteydessä puolustushallinnon edustajiin ja lähettänyt näiden yhteydenpitojen perusteella viestejä valtiojohdolle ja virkamiehille.

 

 

Valtioneuvoston tilannekeskus sai 20.–21.5.2014 välisenä aikana puolustusvoimien operaatiokeskukselta yhden Suomen ilmatilan loukkauksiin liittyvän yhteydenoton."

 

 

Kommentti. Kun turvallisuustapahtumia oli kolme ja niihin liittyviä erityispiirteitä runsaasti, puolustusvoimien operaatiokeskus on toiminut tässä tilannekuvatoimintaa koskevien ohjeiden vastaisesti. Sen olisi tullut ohjeiden mukaan toimittaa valtioneuvoston tilannekeskukseen sähköisesti informaatio jokaisesta turvallisuustapahtumasta.

 

 

Mainittakoon, ettei puolustusvoimat ole tehnyt oikeudellisesti väärää, koska Suomen laki ei velvoita sitä informoimaan pääministeriä. Ainakin vielä kesään 2010 puolustusvoimat noudattivat asianmukaisesti ko. ohjeita, vaikka puolustushallinto ainakin siihen asti suhtautui kielteisesti valtioneuvoston kriisijohtamis- ja tilannekuvajärjestelmään.

 

 

”Puolustusvoimien operaatiokeskus ilmoitti valtioneuvoston tilannekeskukselle 20.5. kello 18.13, että venäläinen Tupolev 154 ilma-alus on loukannut Suomen ilmatilaa Porvoon eteläpuolella kello 17.57. Valtioneuvoston tilannekeskus välitti tiedon normaalien ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti turvallisuusasioista vastaaville virkamiehille kello 18.33 ja valtiojohdolle kello 19.17. Valtioneuvoston tilannekeskuksen jakelulistat ovat tapauskohtaisia ja salaisia.”

 

 

Kommentti. Tämä on normaali menettely. Viestin lähettäminen aina ensin turvallisuusasioista vastaaville viranomaisille ymmärrettävästi mukaan lukien tiedon alkuperäinen lähettäjä tarjoaa mm. mahdollisuuden tarkastaa viestin sisältö, mikä jälkeen tässä tapauksessa n. 40 minuutin kuluttua viesti lähetään valtionjohdolle.

 

 

Mikäli käytänteet eivät ole muuttuneet kesän 2010 jälkeen, tämä tarkoittaa sitä, että viesti menee sellaisenaan valtioneuvoston kansliassa olevan vastuuhenkilön ja varamiesten kautta pääsääntöisesti pääministerille mahdollisin vastuuhenkilön kommentein. Vastuuhenkilö ja tarvittaessa pääministeri harkitsevat kenelle viesti valtionjohdossa menee. Se menee niille, joita se suoraan koskee ja tarvittaessa laajemmalle joukolle. Vastuuhenkilön vastuulla on varmistaa, että viesti menee perille pääministerille. Siihen on useita tapoja.

 

 

”Valtioneuvoston tilannekeskus sai tietää venäläisen ilma-aluksen 20.5. kello 16.36 tekemäksi epäillystä Suomen ilmatilan loukkauksesta puolustusministeriön 21.5. kello 8.59 lähettämästä mediatiedotteesta. Valtioneuvoston tilannekeskuksen päivystäjä oli asiasta yhteydessä puolustusvoimien operaatiokeskukseen puhelimitse kello 11.10, pyysi epäillystä ilmatilan loukkauksesta lisätietoja ja lähetti asiasta viestin turvallisuusasioista vastaaville virkamiehille kello 11.40 ja valtiojohdolle kello 14.24.”

 

 

Kommentti. Tässä puolustusvoimien operaatiokeskus on toiminut vastoin ohjeita jättäessään tiedottamatta ensimmäisestä loukkauksesta välittömästi valtioneuvoston tilannekeskukseen. Saatuaan puolustusministeriön julkisen tiedotteen loukkausta seuraavana päivänä, tilannekeskuksen päivystäjä on joutunut ottamaan puhelimitse yhteyden puolustusvoimien operaatiokeskukseen.

 

 

Siinä puhelinkeskustelussa saamansa tiedon perusteella tilannekeskuksen päivystäjä on lähettänyt viestin turvallisuusasioista vastaaville virkamiehille 11.40 mukaan lukien aina viestin tiedon alkuperäinen lähde eli operaatiokeskus. Kun operaatiokeskus ei ole reagoinut korjauspyynnöllä saamaansa viestiin sen ja tilannekeskuksen päivystäjän väliseen puhelinkeskusteluun perustuvaan viestiin, tilannekeskus on lähettänyt sen 14.24 valtionjohdolle eli valtioneuvoston kanslian vastuuhenkilölle varamiehineen ja hän edelleen muille valtionjohtoon kuuluville.

 

 

Puolustusministeriön varallaolopäivystäjä otti yhteyttä valtioneuvoston tilannekeskukseen kello 14.33 ja ilmoitti valtiojohdolle lähetetyn viestin sisältävän virheellisen tiedon siitä, että Suomen ilmatilaa loukanneen Antonov 26:n reitti ja kansallisuus olisi varmistettu tunnistuslennolla.”

 

 

Kommentti. Puolustusministeriön (vahvennus RV) varallaolopäivystäjä otti tilannekeskukseen yhteyttä 11 minuuttia valtionjohdolle suunnatun tilannekeskuksen viestin lähettämisen jälkeen. Kun se matkalla on kiertänyt valtioneuvoston kanslian vastuuhenkilön kautta, puolustusministeriön päivystäjän on pitänyt joko hyvin nopeasti olla yhteydessä puolustusvoimien operaatiokeskukseen tai hänellä on ollut valmiiksi käytettävissä operaatiokeskuksesta viesti, jota ei ole lähetetty valtioneuvoston tilannekeskukseen.

 

 

”Valtioneuvoston tilannekeskus lähetti valtiojohdolle korjausviestin kello 14.53, jossa kerrottiin, että Suomen ilmatilaa loukanneita venäläiskoneita ei ole tunnistettu hävittäjäkoneen avulla. Virheellinen tieto päätyi valtiojohdolle lähetettyyn viestiin valtioneuvoston tilannekeskuksen ja puolustusvoimien operaatiokeskuksen edustajien välillä käydyn puhelinkeskustelun pohjalta. Kyseessä on inhimillinen erehdys.”

 

 

Kommentti. Kun tilannekeskus joutui itse ottamaan operaatiokeskukseen puhelimitse yhteyttä, tämän asian viestinnästä ei ole sähköistä kirjallista viestiä ja puhelua ei ilmeisesti ole äänitetty. Puhelinkeskustelun perusteella tilannekeskus on tehnyt virheellisen viestin. Tässä tiedotteessa käytetään muotoa, josta ei ilmene henkilöiden tai muiden seikkojen osalta inhimillisen erehdyksen yksityiskohtia. On ilmeistä, että asiasta on käyty jälkeenpäin keskustelua osapuolten välillä. Teknisesti katsoen yksi osa ongelmaa on myös siinä, ettei operaatiokeskus alun perin välittömästi lähettänyt tietoa sähköisenä.

 

 

Tilannekeskus lähetti korjausviestin 31 minuuttia ensimmäisen tätä asiaa koskevan virheellisen viestin jälkeen. Sillä on ollut sama reitti kuin alkuperäisellä viestillä. Näin ollen se on mennyt pääministerille valtioneuvoston kanslian vastuuhenkilön kautta noin puoli tuntia ensimmäisen viestin jälkeen. Valtioneuvoston kansliassa oleva vastuuhenkilö on näin ollen tullut tietoiseksi korjausviestin sisällöstä ja hänen vastuullaan on ollut viestin perille meno pääministerille. Mainittakoon, että turvallisuustilanteissa tilannekuvan asteittainen täsmentyminen tai muuttuminen nopeallakin rytmillä on enemmän sääntö kuin poikkeus, ja tilannekuvatoimita kaikkialla ottaa sen suomioon.

 

 

Seuraavana päivänä 22.5. (julkaistu klo 10.55) ISTV:n eurovaaleihin liittyvässä Eurogrillissä pääministeri totesi ”Kuten nyt nähtiin, niin Suomen Hornetit ovat alta aikayksikön tunkeilijan rinnalla tunnistamassa ja toimimassa” ja toisti asian kahteen kertaan. Tässä vaiheessa korjausviestin mukainen oikea tieto oli laajasti valtionjohdon tiedossa sekä valtioneuvoston kansliassa vastuuhenkilöllä. Tästä huolimatta väärä tieto oli julkisuudessa käsiteltävänä myös vaalikeskusteluissa ja yhteensä 9 vuorokautta 31.5. asti, jolloin Savon Sanomat ja sen jälkeen Tasavallan presidentti korjasivat sen.  

 

 

”Valtioneuvoston tilannekeskuksessa toimivilla päivystäjillä on kokemusta työskentelystä valtiohallinnossa, EU-hallinnossa, sotilasorganisaatioissa sekä kriisinhallintatehtävissä. Päivystäjät ovat pääosin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä ja osalla heistä on tutkijakoulutus.”

 

 

Kommentti. Valtioneuvoston kanslia korostaa tilannekeskuksen korkeaa ammattitaitoa, mihin kokoemukseni perusteella yhdyn. Sain tehtävässäni neljän vuoden aikana täyden tiedon sadoista tilannekeskuksen turvallisuusviesteistä. Kertaakaan ne eivät sisältäneet sanaakaan muuta kuin alkuperäisessä viestissä oli. On ilmeistä, että tilannekeskus jatkossa nauhoittaa puhelut, jos se joutuu kysymään puhelimitse tietoja viranomaiselta, joka ei ole niitä asianmukaisesti toimittanut sähköisenä tekstinä.

 

 

”Valtioneuvoston tilannekeskus selvittää yhteistyökumppaneidensa kanssa, kuinka yhteydenpidon muotoja voidaan kehittää ja kuinka valtiojohdolle lähetettävien viestien tietosisällön varmistamista tarkennetaan.

 

 

Valtioneuvoston tilannekeskuksen edustajat antavat selvityksen valtiojohdon informoinnista eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle kello 13.

 

 

Lisätiedot: valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen p. 040 717 6000”

 

5. kesä, 2014